Nhà sáng lập và quản lý

Nhà sáng lập và phát triển

Tiến sĩ Nguyễn Đình Long
Email: dinhlonghcmut@gmail.com
Số đt: +84 947 229 599

CEO

Nguyễn T. T. Mai
Email: bonmat2008@yahoo.com

Quản lý dự án

Nguyễn Q. Như
Email: nguyenquynhnhusgc@gmail.com

Advisor and Research Team

Scientific Adviser

Giáo sư Dương Quang Trung
Email: trung.q.duong@gmail.comScientific Adviser

Prof. Nguyen Kim Loi
Email: nguyenkimloi@gmail.com

Advisor and Senior Developer

Tiến sĩ Đỗ Duy Tân
Email: tan.dduy@gmail.com

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển ứng dụng

Kỹ sư phát triển kinh nghiệm

Bùi Thanh Tính
Email: buithanhtinh951@gmail.com

Kỹ sư phát triển

Huỳnh Văn Đặng
Email: vdanghuynh@gmail.com

Kỹ sư phát triển

Mr. Tran Minh Tri
Email: ttri1507@gmail.com
Phone: +84 912 626 615

Kỹ sư phát triển

Hà Phúc Hào
Email: hao.hahao.ha@hcmut.edu.vn

Kỹ sư phát triển

Lê Đồng Khoa
Email: lekhoa12kk@gmail.com

Kỹ sư phát triển

Mr. Phan Le Tuan Vu
Email: tu.phanletuan@gmail.com
Phone: +84 854 995 741

Kỹ sư phát triển

Mr. Luong Cong Khanh
Email: Khanhluong1129@gmail.com
Phone: +84 912 626 615