STSP – Nền tảng Vận tải thông minh

Nền tảng Vận tải thông minh

0
Mô hình được hỗ trợ

We provide many optimization models for smart transportation with:

  • [STSP-RA]: Phân bổ tài nguyên
  • [STSP-LG]: Quản lý logistic
  • [STSP-RT]: Chiến lược định tuyến

Phát triển ODMO

Sửa đổi mô hình

Develop your model from ODMO library

Phát triển mô hình

Develop your model from ODMO fields

Làm mới mô hình

Xây dựng mô hình từ ý tưởng của riêng bạn

Ý tưởng của bạn là nền tảng phát triển của ODMO
để đưa ra những lựa chọn tối ưu cho cuộc sống của chúng ta.

Đội ngũ ODMO

viVietnamese